Välkommen till våra investerarsidor!

Lifa Air är ett finländskt teknikföretag som erbjuder lösningar för ren andningsluft. Vi är en pionjär inom utveckling och tillverkning av en rad produkter som möjliggör renare och hälsosammare andningsluft.

En pionjär inom ren andningsluft

Lifa Air är ett finländskt teknikföretag som erbjuder lösningar för ren andningsluft. Vi är en pionjär inom utveckling av produkter som möjliggör renare och hälsosammare andningsluft. Vår konkurrensfördel baseras på de teknologier vi använder samt effektiv upphandling och produktion.

De högklassiga Lifa Air-produkterna passar för en mängd olika behov, från privat till professionell användning. Vi har över 30 års erfarenhet av andningslösningar och har ett världsomfattande kundnätverk. Våra produkter säljs i mer än etthundra länder.

Lifa Air är indelat i tre affärsområden:

Luftrenare

Andningsskydd och kirurgiska ansiktsmasker

Ventilationshygien

Viktiga siffror

Tusental euro, om inget annat anges 1.1. –

31.12.2022

(Företag)

1.1. –

31.12.2021

(Företag)*

Omsättning 4 407 17 829
EBITDA -3 882 5 935
EBITDA, % -88,1 % 33,3 %
Rörelsevinst (EBIT) -6 469 5 223
Rörelseresultat, % (EBIT, %) -146,8 % 29,3 %
Räkenskapsårets vinst -7 434 4 029
Nettoskuld 8 260 5 695
Soliditet, % 37,4 % 44,4 %
Skuldsättningsgrad, % 116,5 % 83,0 %
Avkastning på eget kapital % -147,2 % 81,6 %

* Reviderad

Beräkningsformler för nyckeltal

Definition Beräkningsformel
EBITDA = Rörelseresultat + av- och nedskrivningar
EBITDA, % = EBITDA dividerat med nettoomsättning x 100 %
Rörelseresultat, % (EBIT, %) = Rörelsevinst dividerat med nettoomsättning x 100 %
Nettoskuld = Räntebärande skulder minus kassa och bankfordringar
Soliditet, % = Eget kapital dividerat med balansomslutning x 100 %
Skuldsättningsgrad, % = Nettoskuld dividerat med eget kapital x 100 %.
Avkastning på eget kapital % = Periodens resultat dividerat med eget kapital x 100 %

VD har ordet

”Lifa Air är ett finländskt teknikföretag – en expert på ren andningsluft och en pionjär med lång erfarenhet av lösningar för ren andningsluft. Våra produkter täcker alla behov av ren luft, från andningsskydd för vårdpersonal till produkter som förbättrar inomhusluftens kvalitet och produkter för ventilationshygien. Kvaliteten på våra produkter är hög: våra produkter uppfyller kraven i gällande standarder, och dessutom är många produkter certifierade. Vi arbetar ständigt med att utveckla innovativa produkter och material för att våra kunder även i framtiden ska få högkvalitativa produkter från oss.

Det är en stor ära för oss att vara en inhemsk utvecklare och tillverkare av produkter som är centrala för det finländska samhällets hälsosäkerhet och nationella försörjningstrygghet. Förutom närmare 30 års erfarenhet är våra produkter baserade på engagerad och långsiktig forskning och utveckling, såsom den bärbara personliga luftrenaren 6Gcool som vi lanserade 2021 och BIOPROT-projektet, där vi siktar på att utveckla biobaserade andningsskydd och kirurgiska munstycken. Vi tror att det finns ett behov på marknaden av billigare luftrenare, personliga renluftsprodukter och FFP2- och FFP3-andningsskydd, som används för att skydda mot luftburna sjukdomar och skadliga partiklar till exempel inom vården och byggbranschen.

I enlighet med vår strategi siktar vi på en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 25–30 % och en EBITDA-marginal på minst 20 % och en soliditet på 40 % på medellång sikt. Våra tillväxtmål är i linje med betydande megatrender, och som vi ser det var coronavirus-pandemin en första impuls för att öka medvetenheten om luftkvalitetens betydelse. Urbanisering och luftföroreningar ökar behovet av personligt skydd, och skärpta regler om luftkvalitet kan ge ökad tillväxt i vår verksamhet. Vi är övertygade om att megatrenderna kommer att accelerera efterfrågan på våra produkter.

Vi är stolta över vår expertis, vår leveranssäkerhet, den höga kvaliteten på våra produkter och vår förmåga att svara på snabbt förändrade förhållanden. Rättvisa, jämlikhet och mångfald, innovation och entusiasm, hälsosäkerhet och efterlevnad av principerna för hållbar utveckling är de värderingar som driver oss och våra medarbetare framåt. Vi vill spela vår roll i skapandet av värde, arbete och hälsa för Finland och finländarna.”

Vesa Mäkipää

VD

Uppdrag

Vårt uppdrag är att producera ren och hälsosam andningsluft med våra toppmoderna produkter.

Vision

Vår vision är att tillhandahålla ren andningsluft med våra produkter oavsett var du befinner dig.

Värderingar

Alla våra medarbetare behandlas med dessa värderingar i åtanke och alla våra medarbetare uppmuntras att delta i utvecklingen av Lifa Air.

En öppenhetskultur möjliggör interaktivitet och en låg tröskel för att föra fram nya idéer, vilket är grundläggande för innovativt arbete bland våra entusiastiska medarbetare.

Vårt uppdrag och vår vision bygger på denna värdering, som är grunden för vår verksamhet.

  • I alla våra aktiviteter strävar vi efter att minimera användningen av miljövänliga lösningar, vilket ger ett minskat koldioxidavtryck.
  • Vi tar också hänsyn till denna värdering i våra forsknings- och utvecklingsprojekt, som bidrar till att lösa det globala problemet med plastavfall.

Investerarrelationer

Vesa Mäkipää, CEO

Förfrågningar om investerarmöten och mediakontakter

Telefonnummer: +358 50 63696

E-post: vesa.makipaa@lifa-air.com