Yhtiöjärjestys

LIFA AIR OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Lifa Air Oyj ja yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön toiminimi on englanniksi Lifa Air Plc ja ruotsiksi Lifa Air Abp.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja myydä puhtaan sisäilman ja terveellisen asuin- ja työympäristön edellyttämiä koneita, laitteita, materiaaleja, palveluita ja menetelmiä sekä harjoittaa näihin liittyvää vientitoimintaa. Yhtiö harjoittaa myös tutkimus- ja kehitystoimintaa mainituilla aloilla. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa sijoitustoimintaa.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Edustaminen

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla, kummallakin yksin.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

7 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille sähköpostitse heidän yhtiölle ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

8 § Ennakkoilmoittautuminen

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

  1. tilinpäätös ja
  2. tilintarkastuskertomus päätettävä:
  3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
  4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta sekä
  7. tilintarkastajan palkkiosta

valittava:

  1. hallituksen jäsenet
  2. tilintarkastaja

käsiteltävä:

  1. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat

10 § Välitysehto

Osakeyhtiöoikeudellinen riita toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annetun lain mukaan.