LIFA AIR OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Lifa Air Oyj ja yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön toiminimi on englanniksi Lifa Air Plc ja ruotsiksi Lifa Air Abp.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on tuottaa ja myydä puhtaan sisäilman ja terveellisen asuin- ja työympäristön edellyttämiä koneita, laitteita, materiaaleja, palveluita ja menetelmiä sekä harjoittaa näihin liittyvää vientitoimintaa. Yhtiö harjoittaa myös tutkimus- ja kehitystoimintaa mainituilla aloilla. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa sijoitustoimintaa.

3 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaistajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Edustaminen
Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla, kummallakin yksin.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä.

5 § Tilintarkastaja
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo -osuusjärjestelmään.

7 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

8 § Ennakkoilmoittautuminen
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä:
1. tilinpäätös ja
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta sekä
7. tilintarkastajan palkkiosta

valittava:
8. hallituksen jäsenet ja
9. tilintarkastaja

käsiteltävä:
10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.